Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN van BRANDTHOUT, KvK-nr. 78434424

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer/verkoper: BRANDTHOUT, gevestigd te (7101 NL) Winterswijk, Weurden 78, hierna ook genoemd: ‘Brandthout’;
b. Opdrachtgever/koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer of consument, aan wie Brandthout producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Brandthout diensten verricht, dan wel met wie Brandthout een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht, of met wie Brandthout in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht die tussen Brandthout en koper/opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: onder “producten” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle goederen welke door Brandthout aan koper/opdrachtgever worden aangeboden op grond van een koopovereenkomst, in het kader van dienstverlening of anderszins.
e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die door of namens Brandthout in verband met de producten of anderszins worden verricht;
f. Order: iedere opdracht van koper/opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Brandthout en op alle overeenkomsten die door Brandthout met opdrachtgever/koper zullen worden gesloten.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van opdrachtgever/koper in hoedanigheid van ondernemer wordt door Brandthout uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
1.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.
1.5 Het accepteren van een aanbod dan wel het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever/koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
1.6 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aanbod, informatie en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Brandthout is eerst gebonden, doordat Brandthout een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Brandthout is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever/koper (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Brandthout daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Brandthout anders aangeeft.
2.3 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Brandthout niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht (c.q. een gedeeltelijke levering) tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
2.4 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling (en/of opdracht) heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat Brandthout geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de opdrachtgever/koper, dan wel doordat Brandthout aan een om levering verzocht hebbende opdrachtgever/koper een factuur zendt. De factuur wordt alsdan geacht de overeengekomen bestelling c.q. werkzaamheden correct weer te geven.
2.5 Alle opgaven door Brandthout van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Brandthout kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Mochten ten aanzien van de geleverde producten (of materialen) en/of diensten zich toch afwijkingen voordoen, dan zullen de extra benodigde producten, materialen of diensten tegen dezelfde condities en prijzen door opdrachtgever/koper worden afgenomen. Teveel geleverde materialen worden niet door Brandthout teruggenomen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer opdrachtgever/koper aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten (en/of aanneming van werk) zodanig afwijken van de opgaven van Brandthout of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever/koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
2.6 Door de Brandthout verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

Verplichtingen van de opdrachtgever/koper
3. De opdrachtgever/koper is gehouden Brandthout tijdig alle informatie te verstrekken, welke Brandthout naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever/koper verstrekte informatie, waarbij Brandthout mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever/koper verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever/koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Brandthout verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Uitvoering van de overeenkomst

  1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Brandthout – indien zulks van toepassing is – de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, c.q. de uitvoering van deelleveringen, opschorten totdat de opdrachtgever/koper aan zijn (totale) betalingsverplichting jegens Brandthout heeft voldaan.

Termijnen, levering en levertijd
5.1 De door Brandthout in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever/ koper opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
5.2 Indien, buiten het in artikel 4 bedoelde geval, de uitvoering van de overeenkomst door Brandthout niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Brandthout de opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd.
5.3 Indien enige door Brandthout opgegeven termijn wordt overschreden, is Brandthout ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever/koper, Brandthout schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Brandthout een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever/koper te voldoen.
5.4 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling en betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Brandthout verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Brandthout bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon (‘de afnemer’) of iedere andere natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
5.5 De afnemer dient op verzoek van de bezorgpartner voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders, indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
5.6 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper.
5.7 Aan de leveringsplicht van Brandthout zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door Brandthout geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5.8 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de opdrachtgever/koper, tenzij de opdrachtgever/koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
5.9 Een door de opdrachtgever/koper opgegeven gewenste leverdatum is enkel een gewenste (indicatieve) leverdatum. De daadwerkelijke leverdatum kan hiervan afwijken en is pas definitief wanneer deze bevestigd is door Brandthout.

Prijzen, kosten en tarieven

6.1 Tenzij de opdrachtgever/koper een consument is, zijn de door Brandthout opgegeven prijzen, kosten en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brandthout, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden zullen de door de opdrachtgever/koper verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht.
6.4 Brandthout heeft te allen tijde het recht alle kostprijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever/koper in rekening te brengen. Indien opdrachtgever/koper een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de (kost)prijsverhoging door Brandthout wordt gewenst binnen drie (3) maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.5 Elke opdrachtgever/koper is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever/koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
6.6 Brandthout zal de opdrachtgever/koper schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Brandthout zal daarbij de omvang van de verhoging, alsmede de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.
6.7 Indien de opdrachtgever/koper de door Brandthout kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever/koper gerechtigd binnen veertien (14) dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen de in de kennisgeving van Brandthout genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Garantie
7.1 Brandthout biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) op grond van de wet, zonder evenwel de rechten van de opdrachtgever/koper voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
7.2 Brandthout is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor de (elke) individuele toepassing door de opdrachtgever/koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 De opdrachtgever/koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de opdrachtgever/koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Brandthout) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Brandthout. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uiterlijk tot maximaal acht (8) dagen na levering aan Brandthout schriftelijk worden gemeld. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde consument, uiterlijk tot maximaal een (1) maand na levering aan Brandthout schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, alsmede bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de opdrachtgever/koper door Brandthout gegrond worden bevonden, zal Brandthout naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de opdrachtgever/ koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Brandthout is beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.
7.5 Deze garantie geldt niet: A) indien en zolang de opdrachtgever/koper jegens Brandthout in gebreke is; B) de op- drachtgever/koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Brandthout en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) de ondeugdelijkheid het gevolg is van de  natuurlijke werking eigenschappen van het materiaal; F) de ondeugdelijkheid bestaat uit lichte afwijkingen van het geleverde product ten opzichte van de productfoto, daar ieder product handgemaakt is en vervaardigd wordt uit natuurlijk materiaal waardoor dergelijke afwijkingen kunnen voorkomen en als normaal en deugdelijk worden beschouwd. G) Brandthout adviseert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door montage of ophanging van het product. H) Alle kaarten zijn gebaseerd op de database van Open Street Maps. Afwijkingen met de werkelijkheid kunnen voorkomen en worden niet gezien als defect in het product of tekortkoming aan de zijde van Brandthout.

Overmacht
8.1 In geval van blijvende overmacht is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever/koper door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Brandthout is ter zake jegens de opdrachtgever/koper niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

8.2 In geval van tijdelijke overmacht is Brandthout gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever/koper (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever/koper recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever/koper ter zake van het reeds door Brandthout uitgevoerde deel van de overeenkomst.
8.3 Indien Brandthout bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Brandthout bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten, deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op de opdracht- gever/koper nadat deze al hetgeen hij op grond van de overeenkomst en/of deze voorwaarden aan Brandthout verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede op grond van eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

9.2 Ieder bedrag dat van opdrachtgever/koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Brandthout op opdrachtgever/koper mocht hebben ten aanzien van welke Brandthout in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van opdrachtgever/koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 10, leden 3 en 4.

9.3 Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever/koper is overgegaan, is opdrachtgever/koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, is slechts gerechtigd de producten, waarvan Brandthout eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgever/koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

9.4 De opdrachtgever/koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Brandthout te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Brandthout zal opdrachtgever/koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Brandthout.

9.5 Indien en zolang Brandthout eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever/koper Brandthout onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal opdrachtgever/koper Brandthout op Brandthout zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Brandthout eigenaar is, zich bevinden.
9.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever/koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Brandthout.

 

Betaling en zekerheid

10.1 Betaling door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, dient binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Brandthout op de offerte aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Bezwaren tegen de door Brandthout aan opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
10.3 Indien de opdrachtgever/koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
10.4 Indien de opdrachtgever/koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen worden buitengerechtelijke incassokosten conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’ berekend, onverminderd de aan Brandthout overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

Reclames/klachten

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of de geleverde producten dienen door de opdrachtgever/koper in de hoedanigheid van ondernemer binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Brandthout. Deze termijn van acht (8) dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/koper zijnde consument verlengd tot een (1) kalendermaand. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Brandthout in staat is adequaat te reageren.
11.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Brandthout geven de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Brandthout op te schorten.
11.3 Indien Brandthout een klacht gegrond acht, is Brandthout gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
11.4 Opdrachtgever/koper – zijnde ondernemer – is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Brandthout de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan Brandthout kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Montage en inwerkingstelling

12.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Heeft Brandthout zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:
a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper.
b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd. Voor rekening van de opdrachtgever/koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) het aanbieden van de te verwerken producten of het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient de opdrachtgever/koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
12.3 Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Brandthout, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de op- drachtgever/koper.

Aansprakelijkheid

13.1 Brandthout is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Brandthout.
13.2 Brandthout is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeien- de uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever/koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolg- schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Brandthout.
13.3 Brandthout is jegens de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Brandthout bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Brandthout.
13.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Brandthout enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/koper in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever/koper in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,–. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Brandthout. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als een (1) schadegeval/gebeurtenis.
13.5 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan opdrachtgever/koper is gefactureerd dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdracht- gever/koper in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
13.6 De opdrachtgever/koper vrijwaart Brandthout  voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Brandthout uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Brandthout en de opdrachtgever/koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Opschorting en ontbinding

14.1 Indien de opdrachtgever/koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Brandthout, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Brandthout gerechtigd – onverminderd alle overige aan Brandthout toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever/koper op te schorten totdat de opdrachtgever/koper alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Brandthout is nagekomen.
15.2 Brandthout heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever/koper ge- sloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene bepalingen;
– aan de opdrachtgever/koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdracht- gever/koper wordt aangevraagd of de opdrachtgever/koper zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever/koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeen- roept of indien met betrekking tot de opdrachtgever/koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuld- sanering natuurlijke personen;
– de onderneming van de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever/koper feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Privacy

15.1 Brandthout respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Brandthout niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
15.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Brandthout kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Brandthout (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Brandthout. De bezoeker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Brandthout is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of het eigendom van Brandthout, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Brandthout is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer Brandthout te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.
15.3 Brandthout verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze onlinebezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Brandthout geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Intellectuele eigendomsrechten/geheimhouding

16.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Brandthout geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Brandthout en/of haar leveranciers.
16.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
16.3 De website van Brandthout geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen gebruik of (intern) gebruik door haar klanten, waarbij het niet is toegestaan de website en haar inhoud te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard- copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Brandthout is het niet toegestaan deze website en haar inhoud op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Conversie

  1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Partiële nietigheid

  1. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige al- gemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Overige bepalingen
19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Brandthout en opdrachtgever/koper, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Brandthout is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Brandthout en opdrachtgever/koper, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Brandthout gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
19.3 Indien de afleverlocatie niet toegankelijk is voor een vrachtwagen-oplegger-combinatie van 15 m lang, moet de koper/opdrachtgever van tevoren vragen om bijzonder transport, tegen extra kosten te regelen. Indien de koper/opdrachtgever dat niet van te voren heeft gemeld, kan Brandthout de bestelling annuleren (opzeggen) en de gemaakte kosten doorbelasten aan de koper/ opdrachtgever. De lading wordt gelost langs de vrachtwagen-oplegger- combinatie, daarbij wordt geprobeerd zo dichtbij mogelijk op de gewenste afleverlocatie te lossen, mits haalbaar en verantwoord.
19.4 Indien koper/opdrachtgever niet aanwezig is op de overeengekomen afleverdatum, dan zijn de gemaakte (extra) kosten voor de rekening van de koper/opdrachtgever. Indien de koper/opdrachtgever de afleverdatum wil veranderen, kan dit kosteloos tot een (1) dag van tevoren.
19.5 Bij annuleren (opzeggen) van de order wordt het orderbedrag minus administratiekosten op de rekening van koper/opdrachtgever teruggestort, tenzij anders is overeengekomen.
19.6 Indien de opdrachtgever/koper de levering van producten of diensten wenst te annuleren (opzeggen), is dat alleen schriftelijk per aangetekende post mogelijk en zijn daaraan – tenzij Brandthout daarvan afziet – de volgende kosten verbonden:
– tot dertig (30) dagen voor aanvang van de levering vijfenveertig procent (45%) van het factuurbedrag;
– van dertig (30) tot eenentwintig (21) dagen voor aanvang van de levering zestig procent ( 60%) van het factuurbedrag;
– van eenentwintig (21) dagen tot veertien (14) dagen voor aanvang van de levering vijfentachtig procent (85%) van het factuurbedrag;
– van veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor aanvang de levering negentig procent (90%) van het totaal factuurbedrag,
– zeven (7) dagen voor aanvang van de levering of later honderd procent (100%) van het factuurbedrag.